Historie sboru dobrovolných hasičů Hradčany

     Počátky založení hasičského sboru v Hradčanech sahají do doby starostování Františka Skály. Už v této době  se  mluvilo o důležitosti hasičské jednoty pro místní obec, a to hned roku 1911, kdy byl založen sbor dobrovolných hasičů v Bezuchově. Když pak na jaře roku 1912 v Bezuchově přijímali a prováděli zkoušku s novou stříkačkou, přišli se povídat též zástupci z Hradčan František Skála, starosta, a Ladislav Vaculík, hostinský. Zástupci obce Hradčan se přesvědčili o výhodách a nezbytnosti založení jednoty. 

      O založení sboru se nejvíce zasloužil František Skála a Ladislav Vaculík, kteří si k ruce přibrali za jednatele správce školy Jana Janečku. Stanovy byly podepsány 28. ledna 1913 a týž den poslány ke schválení místodržitelství do Brna. Místodržitelství 6. února 1913 zřízení sboru dle přiložených stanov nezakázalo, tudíž povolilo. Jednalo se též o způsobu, jak bude možné si opatřit stříkačku. Dne 24. srpna 1913 se konala slavnost založení sboru.

         V roce 1920 se začalo jednat o výstavbě hasičského skladiště, v roce následujícím byla akce realizována nejprve sběrem peněz a dovozem stavebního materiálu, přičemž výstavba samotná stála 23 000 Kč. Skladiště bylo připojeno ke zvonici a stavební práce se děly spolu s opravou zvonice.

     Rok 1928 byl vesměs zasvěcen jednání o koupi motorové stříkačky. Za tím účelem byl vyslán náčelník Ladislav Vaculík se šesti členy k prohlídce stříkaček v Radslavicích a v Hasičských závodech a. s., dříve R. A. Smekal v Čechách pod Kosířem. 

    Na den 3. července 1933 připadly oslavy 20. výročí vzniku sboru. 

    Dne 13. Června 1935  se zúčastnil sbor při požáru v Prusinkách a 23. září v Šišmě

    V roce 1938 byl ustaven ženský hasičský sbor, velitelkou se stala M. Zapletalová, podvelitelkou Marie Tomaníková, samaritánkami L. Radová, Jar. Klvaňová, Julie Jemelíková, Oldřiška Cagašová, Marie Dančáková. V roce 1939 čítal sbor 16 členů.. 

      Po převedení obce Hradčany k okresu Přerov v roce 1949 se také sbor dostal k Okresní hasičské jednotě Přerov. Sbor se zúčastnil 29. května hašení požáru v Čechách, dne 9. srpna pak vzplál oheň ve stodole u domu čp. 32 Vojtěcha Složila v Hradčanech. Útok byl proveden dvěma proudy. Protože vedlejší stodola u čp. 33 začala rovněž hořet, zahájil sbor útok prvním proudem k záchraně stodoly u čp. 34, a to proti větru. Druhý proud byl zaměřen na lokalizaci požáru a záchraně opodál stojící stodoly od čp. 31.   

      Dne 23. června 1973 se konala slavnostní schůze u příležitosti 60. výročí založení požárního sboru a sjezdu rodáků v Hradčanech. Projev měl předseda požárního sboru Josef Minařík.     

    V letech 1986–1995 se na koupališti v Hradčanech konaly požární soutěže, na kterých se družstvo hradčanských hasičů umístňovalo na předních místech. 

     K 1. lednu 1994 měl sbor 21 činných členů a 16 členů čestných a přispívajících. Starostou byl Josef Minařík, velitelem Miroslav Mikulík.

      Sbor měl v roce 2008 celkem 32 členů, z toho čtyři ženy. 

      Rok 2010 byl rokem volebním do funkcí orgánů sboru.  Nejinak tomu bylo i u našeho SDH, kdy starostou SDH byl zvolen Jaroslav Valentík, velitelem JSDH Pavel Michálek a zároveň byli zvoleni i zbývající členové výboru a to Zdeňka Klvaňová, Pavel Michálek a Stanislav Hradil ml. Za toto období bylo přijato celkem 17 nových členů. V roce 2011 nově vzniklo družstvo žen, které se účastní hasičských závodů v blízkém okolí. Na svém kontě mají první úspěchy v podobě  prvních a druhých míst. Družstvo mužů se účastní závodů jak okrskových tak netradičních se střídavými úspěchy. Nově byla založena netradiční soutěž v požárním sportu, která se koná vždy v červenci na místním hřišti SDH. Hasiči zároveň

pořádají několik kulturních a sportovních akcí jako Hasičský ples, nohejbalový turnaj o Pohár starosty SDH, pro děti potom soutěž Hradčanský Soptík spojený s lampionovým průvodem. Mimo tyto aktivity se potom jako technická pomoc účastníme závodu mopedů v Nahošovicích, Mistrovství ČR v autokrose. K 01.01.2013 má Sbor dobrovolných hasičů celkem 45 členů. Vybavení, kterým družstvo JSDH v současné době disponuje v podobě dvou plovoucích čerpadel, kalového čerpadla, elektrocentrály, pracovního stroje PPS 12, DS 16 a vozidlo Ford Tranzit. K soutěžím máme k dispozici sportovní mašinu s obsahem 1800 ccm a 16ccm. Jednotka je plně vybavena na prvotní zásah při požáru v podobě ochranných obleku a obuvi. V roce 2011 byla jednotka dovybavena novými přilbami Gallet se svítilnami. 

 

hradcany_sdh_footer.png